Ogłoszenie konkursu na badania uczniów 2021

Dodane przez Piotr Peljan - śr., 21/04/2021 - 12:36
Rodzaj zamówienia
Termin złożenia oferty
Termin otwarcia ofert

Kędzierzyn-Koźle, 21.04.2021 r.
DONIS 4170/ 1/21

OGŁOSZENIE

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Opolu z/s w Kędzierzynie-Koźlu,
ul. Mikołaja Reja 2A, 47-220 Kędzierzyn-Koźle
ogłasza postępowanie konkursowe na wykonywanie świadczeń zdrowotnych.

Działając  w oparciu o przepisy:
art. 26, 26a,  27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej ( Dz. U. z 2020 r .poz. 295 z późn. zm.)


Ogłaszamy konkurs ofert dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej na wykonywanie w okresie od 01.06.2021r.  do 10.12.2021r. zadań z zakresu służby medycyny pracy polegających na przeprowadzeniu badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu narażeni są na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych oraz uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, regulowanych rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 roku w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikowanych kursów zawodowych oraz doktorantów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1651) z terenu województwa opolskiego (z wyłączeniem kandydatów i słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych dla dorosłych).

Konkurs ofert ma na celu wyłonienie oferentów posiadających uprawnienia określone ustawą z dnia 27 czerwca 1997 roku o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1175) i świadczących usługi w powyższym zakresie na terenie województwa opolskiego w następujących ilościach w powiatach:

Tabela ilości ofert z podziałem na powiaty

LP Powiat Ilość
1 opolski 2043
2 brzeski 200
3 głubczycki 200
4 kluczborski 400
5 krapkowicki 100
6 namysłowski 300
7 nyski 1000
8 oleski 600
9 prudnicki 200
10 strzelecki 200
  RAZEM 5243

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest świadczenie usług na terenie wyżej wymienionych powiatów.

Czas obowiązywania umowy:
umowa zostanie zawarta po zakończeniu postępowania konkursowego, z mocą obowiązującą od dnia  01 .06 .2021 r. do 10.12. 2021 r.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu konkursu oraz stawianych wymogów zawarte są w dokumentacji 
Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert (wraz z formularzem oferty i projektem umowy),
na stronie internetowej www.wompopole.biuletyn.info.pl

Oferty należy składać do dnia 07.05.2021 r. do godz. 1000 
w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Opolu z/s w Kędzierzynie-Koźlu,
ul. M. Reja 2a , pokój nr 403 – sekretariat, IV Piętro, w zamkniętych kopertach,
z dopiskiem na kopercie: „Konkurs ofert 2021 powiat……………..”

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienia,
w dniu  07.05.2021 r. o godz. 1200

Rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej WOMP: 
www.wompopole.biuletyn.info.pl, www.womp.opole.pl
i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia, w ciągu 14 dni od terminu składania ofert.

Termin związania z ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert.
Oferentom przysługuje możliwość składania odwołań i protestów dotyczących konkursu ofert.