BADANIA PRACOWNIKÓW, KTÓRZY PODCZAS PEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW SŁUŻBOWYCH KIERUJĄ POJAZDEM.

Obowiązek przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników wynika z zapisów ustawy Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974r - Rozdział VI. Profilaktyczna ochrona zdrowia ( Dz. U. Nr 24.poz.141 z późn. zm.).
 Aktem wykonawczym do art. 229 § 8 KP jest Rozporządzenie MZiOS z dnia 30 maja 1996 r ( Dz. U. Nr. 69, poz 332 z późn zm.) w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy. Badania profilaktyczne przeprowadzane są na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę, które powinno zawierać:

określenie rodzaju badania profilaktycznego, jakie ma być wykonane

( wstępne, okresowe , kontrolne)

określenie stanowiska pracy, na którym osoba ma być lub jest zatrudniona,
informacje o występowaniu czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych oraz aktualne wyniki badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, wykonanych na tych stanowiskach.

 
Zakres i częstotliwość badania profilaktycznego ustala lekarz w oparciu o „Wskazówki metodyczne w sprawie przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników”, stanowiące Załącznik Nr 1 do w/w rozporządzenia. Wytyczne zawarte we wskazaniach nie są ułożone według zawodów, czy stanowisk pracy, a według rodzaju narażenia. Lekarz wykorzystuje odpowiednie zalecenia dla poszczególnych rodzajów narażenia łącząc je w jeden profil badania, odpowiedni dla kompleksowej oceny wpływu różnych czynników narażenia na zdrowie pracownika.
      Kierowanie pojazdem jest czynnością wymagającą od wykonującej osoby pełnej sprawności psychoruchowej, dlatego też uwzględnienie jej przez pracodawcę w skierowaniu na badanie profilaktyczne, nakłada na lekarza obowiązek przeprowadzenia pełnego zakresu badania, zgodnie z załącznikiem
Nr 1 Część V pkt. 2 ( Inne – prace wymagające pełnej sprawności psychoruchowej).
W związku z powyższym, każdy pracownik, który podczas pełnienia obowiązków służbowych kieruje pojazdem podlega następującemu zakresowi badania:

  1.   badanie wstępne
  • badania lekarskie- ogólnolekarskie przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych, okulistyczne, neurologiczne, w zależności od wskazań badanie laryngologiczne
  • badania pomocnicze – testy sprawności psychoruchowej, poziom glukozy, w zależności od wskazań EKG i inne badania laboratoryjne
  1.  badanie okresowe
  • badania lekarskie – ogólnolekarskie przez  lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych, w zależności od wskazań badanie okulistyczne, neurologiczne, laryngologiczne,
  • badanie pomocnicze- poziom glukozy, w zależności od wskazań testy sprawności psychoruchowej, EKG i inne badania laboratoryjne.

Zakres badania profilaktycznego będzie obejmował również badania dodatkowe i konsultacje specjalistyczne wynikające z zagrożeń występujących na zajmowanym przez pracownika stanowisku pracy. Należy dodać, że lekarz przeprowadzający badanie profilaktyczne może poszerzyć jego zakres o dodatkowe specjalistyczne badania konsultacyjne, a także badania dodatkowe, jeżeli stwierdzi, że jest to niezbędne dla prawidłowej oceny stanu zdrowia osoby przyjmowanej do pracy lub pracownika.
Pracownik kierowany na badanie okresowe, który w zakresie czynności na stanowisku pracy po raz pierwszy ma wpisaną informację o kierowaniu pojazdem, podlega zakresowi badania, jak przy badaniu wstępnym.