Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Opolu z/s w Kędzierzynie-Koźle zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony www.womp.opole.pl

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 03. 08. 2009 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01.01.2021 r. 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności
lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • materiały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, które zostały przeniesione
  z poprzedniej wersji strony internetowej,
 • pewne zdjęcia nie zawierają tekstów alternatywnych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-01.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki .Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie kursor do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół"
i "w górę" można przewijać stronę

Zgodność ze standardami

 • strona internetowa jest responsywna,
 • dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja o zwiększonym kontraście oraz możliwa jest też zmiana wielkości czcionki na stronie (przyciski funkcyjne w górnym pasku plus / minus),
 • strona internetowa posiada kontrast kolorystyczny pomiędzy tekstem a tłem,
 • staramy się, aby opublikowane treści na stronie internetowej były zrozumiałe dla wszystkich.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
 

Osobą kontaktową jest Piotr Peljan,
e-mail: 
ppeljan@womp.opole.pl z dopiskiem w temacie DOSTĘPNOŚĆ
tel. 77 4037732 w 154

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 1. Przychodnia Orzeczniczo-Konsultacyjna ul. Mikołaja Reja 2a
  w Kędzierzynie-Koźlu

Wejście do budynku znajduje się od strony ul. Mikołaja Reja 2a. Przed budynkiem oznaczone jest jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Wejście jest dostępne dla osób niepełnosprawnych (bez schodów). Korytarz prowadzi od wejścia do windy dostępnej dla osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich. Toaleta dla osoby niepełnosprawnej znajduje się na III piętrze budynku. Wszystkie pomieszczenia dla pacjentów na III i IV piętrze są dostępne dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich pomieszczeń dostępnych dla pacjentów przychodni można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych.

 1. Przychodnia Rejonowo - Profilaktyczna “Piastowska” ul. Piastowska 51 w Kędzierzynie-Koźlu

Wejście do budynku znajduje się od strony drogi wewnętrznej, za budynkiem usytuowanym przy ul. Piastowskiej 49. Przed przychodnią nie ma parkingu. Miejsca postojowe znajdują się naprzeciw przychodni. Nie ma wydzielonego miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej.

Wejście jest dostępne dla osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich (bez schodów). Korytarz
i pomieszczenia dla pacjentów znajdują się na parterze
i dostępne są dla osób niepełnosprawnych. Toaleta dla osoby niepełnosprawnej, w tym na wózku inwalidzkim znajduje się na parterze (przy poczekalni dla pacjentów). Do budynku przychodni
można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych.

 1. Ośrodek Rehabilitacji Al. Jana Pawła II 37 w Kędzierzynie-Koźlu

Ośrodek Rehabilitacji zlokalizowany jest na II piętrze budynku Krytej Pływalni. Wejście do budynku znajduje się od strony Al. Jana Pawła II. Przed budynkiem jest parking. Wyznaczone są dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Przy wejściu do budynku są schody. Z poziomu zero na parter budynku dostępna jest winda. W budynku znajduje się platforma schodowa, którą osoba niepełnosprawna może dostać się na II piętro budynku, gdzie zlokalizowany jest Ośrodek Rehabilitacji. Korytarz i pomieszczenia dla pacjentów Ośrodka dostępne są dla osób niepełnosprawnych. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na terenie Ośrodka (II piętro). Do budynku  można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń
w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych.

Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego za pośrednictwem Polskiego Związku Głuchych, zgodnie z trybem określonym w ustawie z dnia 19.09.2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się.