KLAUZULA INFORMACYJNA - REKRYTACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA - REKRYTACYJNA

Administrator

Administratorem Pani/Pana danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Opolu z/s w Kędzierzynie-Koźlu, jako pracodawca.

Inspektor ochrony danych

Może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem ochrony danych osobowych pod nr telefonu :

 77 483 77 32 wew.101 lub adresem email: sekretariat@womp.opole.pl

Cel przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art.6 ust.1.lit.b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art.6 ust.1 lit.a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art.9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie (art.9 ust.2 lit.a RODO), która może zostać odwołana
w dowolnym czasie.

Podstawa przetwarzania

Przepisy prawa pracy: art. 22 Kodeksu pracy oraz § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

Odbiorcy danych osobowych

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Opolu z/s w Kędzierzynie-Koźlu w postępowaniu rekrutacyjnym nie udostępnia danych osobowych.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane
do zakończenia procesu rekrutacji.

Prawa osób, których dane dotyczą

Ma Pani/Pan prawo do :

  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
  2. sprostowania ( poprawiania swoich danych osobowych)
  3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  4. usunięcia danych osobowych
  5. prawo do tego by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym

przetwarzaniu, w tym profilowaniu

  1. wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony danych Osobowych,
    ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art.221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postepowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.