KLAUZULA INFORMACYJNA – Dział Organizacji Nadzoru i Szkoleń

KLAUZULA INFORMACYJNA – Dział Organizacji Nadzoru i Szkoleń

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Opolu z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Mikołaja Reja 2A;
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Opolu z/s w Kędzierzynie-Koźlu możliwy jest pod numerem telefonu:
  (77) 483 77 32 wew. 101 lub adresem email: sekretariat@womp.opole.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia rejestru o którym mowa w Ustawie o służbie medycyny pracy z dnia 27 czerwca 1997r. (tekst jednolity Dz.U. z 2014r. Nr 125, poz. 1184) na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracodawcy, samorządy lokalne, urzędy morskie, szkoły w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności informacje o adresach gabinetów lekarskich, telefonach i uprawnieniach lekarzy do przeprowadzania badań;
 5. Pani/Pan dane osobowe przechowywane będą przez cały okres obowiązywania w/w ustawy;
 6. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego obecnie PUODO
 8. Dane zbierane są bezpośrednio od osób umieszczonych w rejestrze;
 9. Osoba której dane dotyczą, ma prawo do tego by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, co wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa;
 10. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich.