Polityka jakości

Polityka Jakości Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Opolu z/s w Kędzierzynie-Koźlu
świadczy usługi medyczne w zakresie:

 • orzecznictwa w chorobach zawodowych,
 • medycyny pracy,
 • profilaktyki i ochrony zdrowia,
 • ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, w tym:
 • alergologii,
 • kardiologii,
 • dermatologii i wenerologii,
 • neurologii,
 • gruźlicy i chorób płuc,
 • okulistyki,
 • otolaryngologii,
 • audiologii i foniatrii,
 • logopedii
 • oraz rehabilitacji leczniczej,
 • podstawowej opieki zdrowotnej,
 • medycyny tropikalnej i medycyny podróży.

Ośrodek nadzoruje i szkoli kadry medyczne zgodnie ze Statutem, obowiązującymi przepisami
prawa i oczekiwaniami pacjentów.
Celami jakościowymi naszej działalności są:

 • poprawa standardów oferowanych usług medycznych,
 • poszerzanie zakresu świadczeń medycznych,
 • podnoszenie satysfakcji pacjentów,
 • poprawa warunków pracy personelu.

Realizacja celów następuje poprzez:

 • stałe podnoszenie kwalifikacji pracowników,
 • zakupy nowoczesnej aparatury medycznej,
 • modernizację bazy lokalowej ośrodka,
 • badania satysfakcji pacjentów i pracowników,
 • zaangażowanie najwyższego kierownictwa w działania na rzecz rozwoju ośrodka,
 • rozbudzenie świadomości pracowników w odniesieniu do odpowiedzialności za jakość i wzmocnienie ich poczucia identyfikacji z firmą.

Dyrekcja ośrodka dokonuje okresowych przeglądów funkcjonowania systemu zarządzania jakością, weryfikuje politykę jakości, dostosowując ją do zmieniających się warunków. Polityka jakości jest znana pracownikom i podana do wiadomości pacjentom ośrodka. Dyrekcja ośrodka zobowiązuje się do zapewnienia zasobów i środków niezbędnych do realizacji polityki jakości. Dyrektor WOMP