Subskrypcja
Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać informacje z naszego serwisu.

 
wzór umowy na badania profilaktyczne pracowników

UMOWA OPIEKI PROFILAKTYCZNEJ NR
 
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
Działając na podstawie Ustawy o służbie medycyny pracy z dnia z dnia 27 czerwca 1997 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 125, poz.1317 z późn. zm.), Kodeksu pracy i przepisów wydanych na ich podstawie, zawiera się dnia           2013 roku, w Kędzierzynie-Koźlu pomiędzy:
 
zwanym dalej „Zleceniodawcą”
 
reprezentowanym przez:
 
a
Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Opolu z/s w Kędzierzynie-Koźlu,
ul. M Reja 2 A, 47-220 Kędzierzyn-Koźle , NIP 749-15-51-479, REGON 000637921,
KRS 0000001890
 
reprezentowanym przez :
 
1. Dyrektora – lek. med. Helena Kozłowska
 
zwanym dalej „Zleceniobiorcą”, umowę o następującej treści:
 
                                                                       §1
 
Zleceniobiorca zobowiązuje się do świadczenia usług opieki profilaktycznej w stosunku do   pracowników Zleceniodawcy.
 
                       
    ZAKRES OPIEKI PROFILAKTYCZNEJ
 
                                                                       §2
 
Opieka profilaktyczna, o której mowa w §1 umowy polega na następujących działaniach:
 
1. Ograniczanie szkodliwego wpływu pracy na zdrowie, w szczególności przez:
    a/ współdziałanie z pracodawcą w procesach rozpoznawania i oceny czynników występujących w 
        środowisku pracy oraz sposobów wykonywania pracy, mogących mieć ujemny wpływ na zdrowie,
    b/ współdziałanie z pracodawcą w procesach rozpoznawania i oceny ryzyka zawodowego
        w środowisku pracy oraz informowanie pracodawców i pracujących o możliwości wystąpienia
        niekorzystnych skutków zdrowotnych, będących jego następstwem,
    c/ udzielanie pracodawcom i pracującym porad w zakresie organizacji pracy, ergonomii, fizjologii
        i psychologii pracy.
 
 
 
                                                                                                                                             1/4
 
 
 
2. Sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi, w szczególności przez:
     a/ wykonywanie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych przewidzianych w Kodeksie pracy,  
     b/ orzecznictwo lekarskie do celów przewidzianych w Kodeksie pracy i w przepisach wydanych na
         jego podstawie,
     c/ ocenę możliwości wykonywania pracy uwzględniającą stan zdrowia i zagrożenia występujące w
         miejscu pracy,
     d/ monitorowanie stanu zdrowia osób pracujących, zaliczanych do grup szczególnego ryzyka, a
         zwłaszcza osób wykonujących pracę w warunkach przekroczenia normatywów higienicznych,  
         młodocianych, niepełnosprawnych oraz kobiet w wieku rozrodczym i ciężarnych,*
     e/ wykonywanie badań umożliwiających wczesną diagnostykę chorób zawodowych i innych
         chorób związanych z wykonywaną pracą,*
 
3. Inicjowanie i realizowanie promocji zdrowia, a zwłaszcza profilaktycznych programów
      prozdrowotnych, wynikających z oceny stanu zdrowia pracujących
.*
 
4. Inicjowanie działań pracodawców na rzecz ochrony zdrowia pracowników i udzielanie
     pomocy w ich realizacji.
*
 
5. Udział w Komisji BHP.*
 
6. Prowadzenie analiz stanu zdrowia pracowników, zwłaszcza w zakresie występowania
     chorób zawodowych i wypadków przy pracy.
*
 
7. Gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie informacji o narażeniu zawodowym, ryzyku
     zawodowym i stanie zdrowia osób objętych profilaktyczną opieką zdrowotną
.
 
8. Inne - np. szczepienia ochronne *, badania do celów sanitarno – epidemiologicznych.*
 
 
WARUNKI I SPOSÓB UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ
                                            
 
                                               §3
 
1. Zleceniobiorca wykonuje usługi profilaktyczne w przychodni przy ul. M. Reja 2A w dniach od 
    poniedziałku do piątku w godz. 700 do 1400 i w przychodni przy ul. Piastowskiej 51 od poniedziałku
    do piątku w godz. 800 do godz. 1600
2. Zleceniobiorca określa szczegółową procedurę organizacji badań profilaktycznych, jako załącznik
    Nr 1 do umowy.
3. Badanie profilaktyczne może być przeprowadzone tylko na podstawie skierowania od pracodawcy
    po zapoznaniu się z warunkami pracy. Wzór skierowania stanowi załącznik nr 2 do umowy.
4. Warunkiem wydania zaświadczenia lekarskiego, stwierdzającego brak przeciwwskazań do 
    zatrudnienia jest przeprowadzenie wszystkich niezbędnych badań dodatkowych i konsultacji   
    specjalistycznych.
 5. Badania dodatkowe i konsultacje specjalistyczne przeprowadza się na podstawie zlecenia
     wydanego przez Zleceniobiorcę.
6. Zaświadczenie, o którym mowa w ust.4, Zleceniobiorca przekazuje w 2 – ch egzemplarzach
    pracownikowi. Pracownik zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania oryginału zaświadczenia
    pracodawcy (Zleceniodawcy). 
 
§4
 
1. Zleceniobiorca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji medycznej, określonej w
    rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 29 lipca 2010 r (Dz.U. Nr 149,poz.1002).
2. Zleceniobiorca zobowiązany jest poinformować pracownika o kolejnym terminie badania, a fakt ten
    odnotować w dokumentacji badań profilaktycznych.
3. Dane zawarte w dokumentacji medycznej są objęte tajemnicą zawodową i służbową.
 
                                                                                                                                             2/4
 
OBOWIĄZKI I PRAWA ZLECENIODAWCY
 
 
                                                                       §5
 
W celu zapewnienia prawidłowej realizacji umowy Zleceniodawca zobowiązany jest przekazać Zleceniobiorcy:
1. Informacje o występowaniu czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych wraz z    
    aktualnymi wynikami badań i pomiarów tych czynników.
2. Udostępnić Zleceniobiorcy wyniki kontroli warunków pracy w części odnoszącej się do ochrony  
     zdrowia.
3. Zapewnić Zleceniobiorcy możliwości przeglądu stanowisk pracy w celu dokonania oceny warunków
    pracy.
4. Zapewnić Zleceniobiorcy udział w Komisjach BHP.
 
 
§6
 
1. Zleceniodawca, w przypadku wątpliwości, co do jakości sprawowanej opieki profilaktycznej ma
     prawo zwrócić się do jednostki nadzorującej o przeprowadzenie kontroli.
2. Kontrola może być przeprowadzona w każdym czasie, w dniach i godzinach otwarcia placówki,
    o której mowa w § 3 ust. 1.
 
 
§7
 
1. Za wykonanie czynności określonych w § 2 pkt 1, 2 a - c i pkt.7 umowy Zleceniobiorcy przysługuje
    wynagrodzenie według załączonego cennika, stanowiącego załącznik Nr 3 do umowy.
2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w formie:
   a) przelewu dokonanego na rachunek bankowy Zleceniobiorcy PKO BP S. A. Kędzierzyn-Koźle
       Nr 56 1020 3714 0000 4202 0007 6042
w terminie 21 dni od dnia wystawienia faktury.*
   b) gotówkowej w kasie WOMP w dniu wykonanego badania.*
 
 
WARUNKI ZAWARCIA UMOWY
 
 
§8
 
1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony*, określony *
2. Umowa nie może być zawarta na okres krótszy niż 12 miesięcy i w tym czasie nie może być
    rozwiązana.
3. Umowa zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy, może być rozwiązana przez każdą ze stron za
     wypowiedzeniem.
4. Rozwiązanie umowy zostaje dokonane na koniec miesiąca kalendarzowego, z zachowaniem
     jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.
 
 
§9
 
1 . Zleceniodawcy przysługuje prawo rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, w
    razie stwierdzenia istotnych uchybień dotyczących trybu, zakresu i jakości udzielanych świadczeń
    profilaktycznych, stwierdzonych w trakcie kontroli przeprowadzonej przez jednostkę szczebla
    nadrzędnego.
2. Zleceniobiorcy przysługuje prawo rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w
    przypadku wystąpienia zaległości płatniczych ze strony Zleceniodawcy, wynoszących co najmniej
    2 miesiące.
 
                                                                                                                                       3/4
 
§10
 
Zleceniobiorca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy osobie trzeciej, za wyjątkiem usług, o których mowa w §3 pkt 5.
 
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
§11
 
1. Strony wyznaczają koordynatorów odpowiedzialnych za obsługę niniejszej umowy.
  
    Zleceniodawca:
    tel.
 
    Zleceniobiorca: Przychodnia w Kędzierzynie-Koźlu ul. M Reja 2 A          
                                  piel. Kurzal Danuta, piel. Swaczyna Gabriela
 
    tel. 77 4838426 wew.                  e-mail sekretariat@womp.opole.pl
                             Przychodnia w Kędzierzynie-Koźlu ul. Piastowska 51
                                   piel. Szarek Danuta, piel. Kinasz Małgorzata
   tel./ fax 77 4826393
 
2. Strony podają adresy do korespondencji związanej z niniejszą umową.
   
    Zleceniodawca:
 
    Zleceniobiorca: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Opolu z/s w Kędzierzyn-Koźle
    ul. M Reja 2A   47-220 Kędzierzyn-Koźle
 
    
                                                                       §12
 
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 
 
                                                                       §13
 
W sprawach nie uregulowanych w umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 
                                                                       §14
 
1. W przypadku sporów powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy strony będą dążyły do
    polubownego załatwienia sprawy przed skierowaniem sprawy do rozstrzygnięcia przez sąd
    powszechny.
2. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów wynikłych z niniejszej umowy jest sąd właściwy dla
    siedziby Zleceniodawcy.
 
                                                                       §15
 
Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
 
 
 
* Niepotrzebne skreślić.
 
 
ZLECENIODAWCA                                                                                 ZLECENIOBIORCA
 
                                                                                                                                             4/4
Aktualności
Elektroniczna rejestracja pacjentów

Rezygnujesz z umówionej wizyty u lekarza napisz emaila: rezygnacja@womp.opole.pl
W celu rezygnacji z umówionej wizyty lekarskiej napisz na adres rezygnacja@womp.opole.pl  podając swoje imię i nazwisko oraz datę umówionej wizyty.

BIP


Dekra
 
 

Witryna wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celach sesyjnych oraz statystycznych. Więcej informacji w polityce prywatności.
 
 
OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH