Subskrypcja
Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać informacje z naszego serwisu.

 
Ogłoszenie konkursu na badania uczniów 2020

Kędzierzyn-Koźle, 18.06.2020 r. DONIS 4170/ 2/20 OGŁOSZENIE Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Opolu z/s w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Mikołaja Reja 2A, 47-220 Kędzierzyn-Koźle ogłasza postępowanie konkursowe na wykonywanie świadczeń zdrowotnych. Działając w oparciu o przepisy: art. 26, 26a, 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej ( Dz. U. z 2020 r .poz. 295 z późn. zm.) Ogłasza konkurs ofert dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej na wykonywanie w okresie od 27.07.2020 do 10.12.2020 zadań z zakresu służby medycyny pracy polegających na przeprowadzeniu badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu narażeni są na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych oraz uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, regulowanych rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 roku w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikowanych kursów zawodowych oraz doktorantów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1651) z terenu województwa opolskiego (z wyłączeniem kandydatów i słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych dla dorosłych). 1. Konkurs ofert ma na celu wyłonienie oferentów posiadających uprawnienia określone ustawą z dnia 27 czerwca 1997 roku o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1175) i świadczących usługi w powyższym zakresie na terenie województwa opolskiego w następujących ilościach w powiatach: 1. opolski - 2043 2. brzeski– 200 3. głubczycki– 200 4. kluczborski- 400 5. krapkowicki – 100 6. oleski – 600 7. strzelecki – 200 RAZEM 3743 2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest świadczenie usług na terenie wyżej wymienionych powiatów. 3. Czas obowiązywania umowy: umowa zostanie zawarta po zakończeniu postępowania konkursowego, z mocą obowiązującą od dnia 27.07.2020 r. do 10.12. 2020 r. 4. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu konkursu oraz stawianych wymogów zawarte są w dokumentacji Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert (wraz z formularzem oferty i projektem umowy), na stronie internetowej www.wompopole.biuletyn.info.pl Oferty należy składać do dnia 07.07.2019 r. do godz. 10.00 w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Opolu z/s w Kędzierzynie-Koźlu, ul. M. Reja 2a , pokój nr 403 – sekretariat, IV Piętro, w zamkniętych kopertach, z dopiskiem na kopercie: „Konkurs ofert 2020 powiat……………..” Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienia, w dniu 07.07.2020 r. o godz. 12.00. Rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej WOMP: www.wompopole.biuletyn.info.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia, w ciągu 14 dni od terminu składania ofert. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert. Oferentom przysługuje możliwość składania odwołań i protestów dotyczących konkursu ofert.

Załączniki:
Aktualności
Wykaz placówek badających uczniów


ELEKTRONICZNA REJESTRACJA PACJENTÓW
Zapraszamy do elektronicznej rejestracji pacjentów:

na -> http://rejestracja-24.pl/online/womp/


BADANIA UCZNIÓW i STUDENTÓW 2020
BADANIA UCZNIÓW i STUDENTÓW 2020

 
Podstrony:  1  2  3 
Dekra
 
 

Witryna wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celach sesyjnych oraz statystycznych. Więcej informacji w polityce prywatności.
 
 
OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH